Zoutelandse Ondernemersvereniging ZOMID

Doelstelling

De Zomid heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van ondernemers in (de omgeving van) Zoutelande. Zij doet dit zelfstandig als het om specifiek Zoutelandse onderwerpen gaat en in samenwerking met de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere (FOV) als het zaken betreft die ”alle” Veerse ondernemers aangaan.   

Concrete activiteiten

De Zomid:

* is gesprekspartner voor de gemeente op tal van terreinen die Zoutelandse ondernemers

   aangaan, zoals het parkeerbeleid en andere verkeersmaatregelen, de inrichting van straten

   en wegen, de ruimtelijke ordening, de openbare orde en (via de FOV) de gemeentelijke

   belastingen ;

* maakt gebruik van inspraakmogelijkheden (mondeling en/of schriftelijk) op gemeentelijk

   beleid en dat van andere instanties;

* is lid van de FOV en heeft een zetel in het Bestuur van deze overkoepelende organisatie;

* maakt gebruik van de diensten van de ondernemersmanager Veere die een brugfunctie 

   vervult tussen gemeente en bedrijfsleven; zie ook www.ondernemersmanagerveere.nl

* bevordert contacten en informatie-uitwisseling tussen en met de leden door/via

   ledenvergaderingen, eindejaarsbijeenkomst, emailberichtgeving en via informatie en

    bijeenkomsten van de FOV; 

* onderhoudt contacten met de Veerse politiek, andere ondernemersverenigingen in de

   gemeente Veere en overige instanties die voor haar leden van belang zijn, zoals Impuls

   Zeeland en de provincie Zeeland;

* onderhoudt goede contacten met de Dorpsraad Zoutelande om zo mogelijk tot afstemming

   en behartiging van gezamenlijke belangen te komen bij gemeente en andere instanties;

* is initiatiefnemer en beheerder van de sfeerverlichting die jaarlijks in de periode november –

   februari in het dorp brandt; 

* brengt jaarlijks in samenwerking met Zoutelande Actief een vakantiegids uit en een flyer

   met een plattegrond van Zoutelande alsmede informatie over parkeertarieven en andere

   wetenswaardigheden.

   De leden krijgen deze in ruime oplage gratis  ter verspreiding onder hun gasten/klanten;

* is organisator van de jaarlijkse Folkloristische Dag begin augustus en de

   Sinterklaasintocht; andere evenementen worden door Zoutelande Actief georganiseerd

   (zie: www.zoutelande.info ).

Bestuur

Kees Bierens, voorzitter en lid Bestuur FOV; cwbierens@zeelandnet.nl; tel. 06-53103665

Judith Jobse-van der Voort, vice-voorzitter; judith@kustlicht.nl; tel. 06-20788718

Lourus Roelse, secretaris; famroe@planet.nl; tel. 06-20934294      

Ewout de Voogd, penningmeester; info@villa-zoutelande.nl; tel. 06-46833295.

Adrie Francke, lid; afrancke@zeelandnet.nl; tel. 06-50515575

Leden, contributie en aanmelding

De vereniging telt ca. 45 leden. Lid zijn winkeliers, horeca-ondernemers, camping- en

mini-campinghouders, andere MKB-ondernemers en zelfstandige beroepsbeoefenaren.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Zomid bedraagt € 225,00, incl. de bijdrage aan de FOV van € 45,00. Voor nieuwe leden geldt in het eerste jaar een kortingsregeling.

Aanmelding als lid kan geschieden bij één van de bestuursleden.
Website: www.ontdekzoutelande.com